Portugal U21
16
19
Chinese Taipei U21
    • 9th Jul 2018
    • 14:15
Time (minutes)0
Chinese Taipei U210
Portugal U210
0 40
MinuteMin Info Score 16 - 19Score
0 score Portugal U21 - Sebastião CONDADO [POR13] (Medium) [1 - 0]
2 score Chinese Taipei U21 - Han-Sheng CHIU [TPE13] (Medium) [1 - 1]
2 score Portugal U21 - Hugo FERNANDES [POR11] (Penalty shot) [2 - 1]
3 score Chinese Taipei U21 - Tzu-Shun HUANG [TPE18] (Medium) [2 - 2]
4 score Portugal U21 - Tomás LOURENÇO [POR09] (Running in shot) [3 - 2]
5 score Chinese Taipei U21 - Ya-Hui CHO [TPE03] (Running in shot) [3 - 3]
6 score Portugal U21 - Catarina FRADE [POR02] (Free pass) [4 - 3]
6 score Chinese Taipei U21 - Yi Liang TSENG [TPE11] (Penalty shot) [4 - 4]
7 score Portugal U21 - Catarina Edilene GOMES CORREIA [POR07] (Penalty shot) [5 - 4]
7 score Chinese Taipei U21 - Ya-Hui CHO [TPE03] (Long) [5 - 5]
8 score Portugal U21 - Rafael MOUTINHO [POR15] (Medium) [6 - 5]
8 score Chinese Taipei U21 - Yi Liang TSENG [TPE11] (Penalty shot) [6 - 6]
8 score Chinese Taipei U21 - Hsin Yu FENG [TPE01] (Medium) [6 - 7]
9 score Chinese Taipei U21 - Han-Sheng CHIU [TPE13] (Running in shot) [6 - 8]
9 score Portugal U21 - Hugo FERNANDES [POR11] (Penalty shot) [7 - 8]
9 score Chinese Taipei U21 - Tzu-Shun HUANG [TPE18] (Near) [7 - 9]
10 comment End of 1st quarter.
10 card Chinese Taipei U21 - Shu-Chi CHANG [TPE07] has gotten a yellow card
10 score Chinese Taipei U21 - Ya-Hui CHO [TPE03] (Long) [7 - 10]
11 score Chinese Taipei U21 - Ya-Hui CHO [TPE03] (Medium) [7 - 11]
14 score Portugal U21 - Hugo FERNANDES [POR11] (Running in shot) [8 - 11]
14 substitution Portugal U21 - Tamara TAVARES [POR01] substituted Catarina FRADE [POR02]
14 score Portugal U21 - Catarina FRADE [POR02] (Long) [9 - 11]
15 score Chinese Taipei U21 - Han-Sheng CHIU [TPE13] (Near) [9 - 12]
15 score Portugal U21 - Tomás LOURENÇO [POR09] (Medium) [10 - 12]
17 score Portugal U21 - Rafael MOUTINHO [POR15] (Running in shot) [11 - 12]
19 score Chinese Taipei U21 - Kai Yeh LO [TPE04] (Medium) [11 - 13]
19 score Chinese Taipei U21 - Han-Sheng CHIU [TPE13] (Medium) [11 - 14]
20 comment Half time: 11 - 14 in favour of Chinese Taipei U21.
20 score Chinese Taipei U21 - Ya-Hui CHO [TPE03] (Medium) [11 - 15]
21 score Chinese Taipei U21 - Tzu-Shun HUANG [TPE18] (Medium) [11 - 16]
21 score Portugal U21 - Maria NUNES [POR03] (Running in shot) [12 - 16]
23 score Portugal U21 - Tomás LOURENÇO [POR09] (Running in shot) [13 - 16]
26 score Chinese Taipei U21 - Han-Sheng CHIU [TPE13] (Free pass) [13 - 17]
28 score Chinese Taipei U21 - Shu-Chi CHANG [TPE07] (Medium) [13 - 18]
29 score Portugal U21 - Hugo FERNANDES [POR11] (Penalty shot) [14 - 18]
30 comment End of 3rd quarter.
31 score Portugal U21 - Sebastião CONDADO [POR13] (Medium) [15 - 18]
31 score Portugal U21 - Tomás LOURENÇO [POR09] (Medium) [16 - 18]
31 substitution Chinese Taipei U21 - Chia Chuan CHANG [TPE20] substituted Yi Liang TSENG [TPE11]
32 score Chinese Taipei U21 - Tzu-Shun HUANG [TPE18] (Near) [16 - 19]
36 substitution Chinese Taipei U21 - Yu Ting SUN [TPE05] substituted Kai Yeh LO [TPE04]
38 substitution Portugal U21 - Ana Beatriz GUITA [POR05] substituted Tamara TAVARES [POR01]
40 comment End of the game: 16 - 19 in favour of Chinese Taipei U21.
Portugal U21
Number Name Sex Position Score
POR09 Tomás LourenÇo A 4
POR13 Sebastião Condado A 2
POR04 Laura Wagenmaker A 0
POR07 Catarina Edilene Gomes Correia A 1
POR11 Hugo Fernandes D 4
POR15 Rafael Moutinho D 2
POR02 Catarina Frade D 2
POR03 Maria Nunes D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
POR01 Tamara Tavares R 0
POR05 Ana Beatriz Guita R 0
POR10 Olavo Pereira R 0
POR14 Frederico Noronha R 0
Chinese Taipei U21
Number Name Sex Position Score
TPE19 Tzu-yao Huang A 0
TPE13 Han-sheng Chiu A 5
TPE01 Hsin Yu Feng A 1
TPE03 Ya-hui Cho A 5
TPE11 Yi Liang Tseng D 2
TPE18 Tzu-shun Huang D 4
TPE07 Shu-chi Chang D 1
TPE04 Kai Yeh Lo D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
TPE05 Yu Ting Sun R 0
TPE06 Wan Yun Chien R 0
TPE08 Min Cian Wu R 0
TPE09 Chien Ai Ma R 0
TPE12 Yu Cheng Chen R 0
TPE14 Hsi Yun Pan R 0
TPE17 Kun Yeh Yu R 0
TPE20 Chia Chuan Chang R 0

Top scorers