Netherlands
42
10
China
 
 
  • Netherlands
    42
  • China
    10
                                
Time (minutes)0
Netherlands0
China0
0
MinuteMin Info Score 42 - 10Score
2 score Netherlands - Michiel GERRITSEN [N10] (Long) [2 - 0]
5 score Netherlands - Suzanne STRUIK [N08] (Near) [3 - 0]
6 score Netherlands - Tim BAKKER [N15] (Penalty shot) [4 - 0]
7 score Netherlands - Casper BOOM [N18] (Running in shot) [5 - 0]
9 score Netherlands - Michiel GERRITSEN [N10] (Long) [7 - 0]
10 score China - Ge LIU [C04] (Near) [7 - 1]
11 score Netherlands - Tim BAKKER [N15] (Long) [9 - 1]
11 score Netherlands - Tim BAKKER [N15] (Near) [10 - 1]
12 score Netherlands - Leon SIMONS [N17] (Running in shot) [11 - 1]
12 comment TIME OUT 1 CHINA
13 score China - Ge LIU [C04] (Near) [11 - 2]
13 score Netherlands - Kim COCU [N04] (Medium) [12 - 2]
14 score Netherlands - Tim BAKKER [N15] (Near) [13 - 2]
15 score Netherlands - Suzanne STRUIK [N08] (Running in shot) [14 - 2]
16 score Netherlands - Mirjam de KLEIJN [N07] (Medium) [15 - 2]
18 score Netherlands - Tim BAKKER [N15] (Long) [17 - 2]
20 score Netherlands - Tim BAKKER [N15] (Long) [19 - 2]
21 score Netherlands - Michiel GERRITSEN [N10] (Penalty shot) [20 - 2]
21 score Netherlands - Mirjam de KLEIJN [N07] (Medium) [21 - 2]
22 score Netherlands - Casper BOOM [N18] (Medium) [22 - 2]
22 substitution China - Chao LI [C02] substituted Wei WANG [C12]
22 score China - Feng JING [C06] (Medium) [22 - 3]
23 score Netherlands - Michiel GERRITSEN [N10] (Penalty shot) [23 - 3]
25 score Netherlands - Leon SIMONS [N17] (Long) [25 - 3]
26 score China - Feng JING [C06] (Near) [25 - 4]
28 score Netherlands - Casper BOOM [N18] (Long) [27 - 4]
29 score Netherlands - Leon SIMONS [N17] (Medium) [28 - 4]
30 score Netherlands - Suzanne STRUIK [N08] (Medium) [29 - 4]
30 comment HALF TIME 22-4 IN FAVOUR OF NETHERLANDS
31 substitution China - Ding MA [C08] substituted Ge LIU [C04]
31 substitution Netherlands - Rick VOORNEVELD [N12] substituted Casper BOOM [N18]
31 substitution Netherlands - Henriette BRANDSMA [N02] substituted Kim COCU [N04]
31 substitution Netherlands - Bianca JOUSTRA [N06] substituted Kristel MEIJER [N05]
31 substitution Netherlands - Jos ROSEBOOM [N11] substituted Tim BAKKER [N15]
31 substitution China - Xiaoyu ZHU [C13] substituted Jia LI [C07]
31 substitution China - Quian DING [C05] substituted Qian CUI [C03]
31 comment TIME OUT 1 NETHERLANDS
31 comment NEW CAPTAIN CHINA NO.8
33 score Netherlands - Henriette BRANDSMA [N02] (Long) [31 - 4]
33 score Netherlands - Bianca JOUSTRA [N06] (Medium) [32 - 4]
35 score China - Di YANG [C09] (Near) [32 - 5]
36 score Netherlands - Michiel GERRITSEN [N10] (Medium) [33 - 5]
37 score Netherlands - Jos ROSEBOOM [N11] (Running in shot) [34 - 5]
39 score Netherlands - Jos ROSEBOOM [N11] (Free pass) [35 - 5]
40 score Netherlands - Michiel GERRITSEN [N10] (Penalty shot) [36 - 5]
42 score Netherlands - Leon SIMONS [N17] (Medium) [37 - 5]
42 score China - Haoran WANG [C10] (Near) [37 - 6]
42 score Netherlands - Bianca JOUSTRA [N06] (Medium) [38 - 6]
43 score China - Chao LI [C02] (Long) [38 - 8]
44 score Netherlands - Suzanne STRUIK [N08] (Medium) [39 - 8]
45 score China - Quian DING [C05] (Long) [39 - 10]
46 score Netherlands - Rick VOORNEVELD [N12] (Long) [41 - 10]
47 score Netherlands - Leon SIMONS [N17] (Medium) [42 - 10]
47 score Netherlands - Mirjam de KLEIJN [N07] (Running in shot) [43 - 10]
49 score Netherlands - Jos ROSEBOOM [N11] (Long) [45 - 10]
50 score Netherlands - Jos ROSEBOOM [N11] (Near) [46 - 10]
51 score Netherlands - Suzanne STRUIK [N08] (Near) [47 - 10]
51 score China - Xiaoyu ZHU [C13] (Running in shot) [47 - 11]
54 score Netherlands - Jos ROSEBOOM [N11] (Near) [48 - 11]
55 score Netherlands - Henriette BRANDSMA [N02] (Long) [50 - 11]
58 score China - Di YANG [C09] (Long) [50 - 13]
59 score Netherlands - Suzanne STRUIK [N08] (Medium) [51 - 13]
59 score Netherlands - Henriette BRANDSMA [N02] (Medium) [52 - 13]
60 score Netherlands - Jos ROSEBOOM [N11] (Near) [53 - 13]
Netherlands
Number Name Sex Position Score
N08 Suzanne Struik A 6
N10 Michiel Gerritsen A 6
N17 Leon Simons A 5
N05 Kristel Meijer D 0
N04 Kim Cocu D 1
N07 Mirjam de Kleijn A 3
N18 Casper Boom D 3
N15 Tim Bakker D 6
RESERVES
Number Name Sex Position Score
N14 Andre Kuipers R 0
N09 Mirjam Maltha R 0
N12 Rick Voorneveld R 1
N11 Jos Roseboom R 6
N02 Henriette Brandsma R 3
N06 Bianca Joustra R 2
N01 Mady Tims R 0
N13 Wim Scholtmeijer R 0
China
Number Name Sex Position Score
C12 Wei Wang A 0
C11 Yan Zheng D 0
C09 Di Yang A 2
C03 Qian Cui D 0
C10 Haoran Wang A 1
C07 Jia Li A 0
C06 Feng Jing D 2
C04 Ge Liu D 2
RESERVES
Number Name Sex Position Score
C13 Xiaoyu Zhu R 1
C05 Quian Ding R 1
C02 Chao Li R 1
C08 Ding Ma R 0
C16 Lijun Yuan R 0

Top scorers