Hungary U21
19
20
China U21
    • 14th Jul 2018
    • 12:00
Time (minutes)0
China U210
Hungary U210
0 40
MinuteMin Info Score 19 - 20Score
0 score China U21 - Shuaitan HU [CHN11] (Near) [0 - 1]
2 score Hungary U21 - Dániel Boldizsár LANG [HUN07] (Medium) [1 - 1]
2 score China U21 - Siying WANG [CHN26] (Medium) [1 - 2]
4 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Running in shot) [1 - 3]
5 score China U21 - Xin YAO [CHN10] (Penalty shot) [1 - 4]
5 score China U21 - Yuran FU [CHN06] (Medium) [1 - 5]
5 comment Time out 1 for Hungary U21
6 score Hungary U21 - Kitti HORVÁTH [HUN05] (Medium) [2 - 5]
6 score Hungary U21 - Kitti HORVÁTH [HUN05] (Free pass) [3 - 5]
8 score Hungary U21 - Kristóf ÖHLMANN [HUN15] (Penalty shot) [4 - 5]
10 comment The end of the first quarter.
10 score China U21 - Yuran FU [CHN06] (Medium) [4 - 6]
11 score Hungary U21 - Dániel CSODÓ [HUN35] (Medium) [5 - 6]
12 score China U21 - Yan GAO [CHN16] (Medium) [5 - 7]
14 substitution China U21 - Yahao LUO [CHN22] substituted Yuran FU [CHN06]
15 substitution China U21 - Yuran FU [CHN06] substituted Qiufang WEI [CHN04]
15 score Hungary U21 - Kristóf ÖHLMANN [HUN15] (Penalty shot) [6 - 7]
15 score China U21 - Yuran FU [CHN06] (Medium) [6 - 8]
16 substitution China U21 - Jiao MA [CHN24] substituted Yan GAO [CHN16]
17 score China U21 - Litian CAO [CHN19] (Penalty shot) [6 - 9]
17 score Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] (Penalty shot) [7 - 9]
19 score China U21 - Xin YAO [CHN10] (Medium) [7 - 10]
20 substitution Hungary U21 - Enikö BEÖTHY [HUN04] substituted Fanni Julia PAULY [HUN13]
20 comment The end of the third quarter.
20 score China U21 - Yuran FU [CHN06] (Medium) [7 - 11]
21 substitution Hungary U21 - Anna LAKI [HUN12] substituted Kitti HORVÁTH [HUN05]
23 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Medium) [7 - 12]
23 score Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] (Penalty shot) [8 - 12]
24 score Hungary U21 - Enikö BEÖTHY [HUN04] (Medium) [9 - 12]
26 substitution China U21 - Qiufang WEI [CHN04] substituted Siying WANG [CHN26]
26 score China U21 - Xin YAO [CHN10] (Penalty shot) [9 - 13]
26 card Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] has gotten a yellow card
28 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Running in shot) [9 - 14]
28 score Hungary U21 - Alexandra FALCSIK [HUN17] (Medium) [10 - 14]
30 substitution Hungary U21 - Kitti HORVÁTH [HUN05] substituted Anna LAKI [HUN12]
30 score China U21 - Yahao LUO [CHN22] (Running in shot) [10 - 15]
31 comment Hungary U21: penalty missed by HUN15 - Kristóf ÖHLMANN
32 substitution Hungary U21 - Fanni Julia PAULY [HUN13] substituted Enikö BEÖTHY [HUN04]
33 score Hungary U21 - Dániel Boldizsár LANG [HUN07] (Penalty shot) [11 - 15]
33 comment China U21: penalty missed by CHN19 - Litian CAO
33 score Hungary U21 - Kristóf Tamás BELLUSZ [HUN08] (Penalty shot) [12 - 15]
33 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Running in shot) [12 - 16]
34 score Hungary U21 - Dániel Boldizsár LANG [HUN07] (Penalty shot) [13 - 16]
34 score Hungary U21 - Brigitta BULUCZ [HUN02] (Running in shot) [14 - 16]
34 comment Time out 1 for China U21
35 score Hungary U21 - Alexandra FALCSIK [HUN17] (Running in shot) [15 - 16]
36 score Hungary U21 - Alexandra FALCSIK [HUN17] (Medium) [16 - 16]
36 substitution China U21 - Bingwei JIANG [CHN09] substituted Xin YAO [CHN10]
37 score Hungary U21 - Brigitta BULUCZ [HUN02] (Medium) [17 - 16]
37 substitution China U21 - Siying WANG [CHN26] substituted Qiufang WEI [CHN04]
37 score China U21 - Yuran FU [CHN06] (Penalty shot) [17 - 17]
37 score Hungary U21 - Alexandra FALCSIK [HUN17] (Medium) [18 - 17]
38 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Medium) [18 - 18]
40 comment End of the game: 19 - 20 in favour of China U21.
40 score China U21 - Yuran FU [CHN06] (Long) [18 - 19]
40 substitution Hungary U21 - Enikö BEÖTHY [HUN04] substituted Brigitta BULUCZ [HUN02]
40 card China U21 - Litian CAO [CHN19] has gotten a yellow card
40 score Hungary U21 - Dániel Boldizsár LANG [HUN07] (Penalty shot) [19 - 19]
41 comment China U21: penalty missed by CHN19 - Litian CAO
42 score China U21 - Linpeng ZHU [CHN12] (Long) [19 - 20]
Hungary U21
Number Name Sex Position Score
HUN35 Dániel Csodó D 1
HUN17 Alexandra Falcsik D 4
HUN02 Brigitta Bulucz A 2
HUN05 Kitti Horváth D 2
HUN07 Dániel Boldizsár Lang A 4
HUN15 Kristóf Öhlmann A 2
HUN13 Fanni Julia Pauly A 0
HUN08 Kristóf Tamás Bellusz D 3
RESERVES
Number Name Sex Position Score
HUN18 Tamás Krisztián Kálmán R 0
HUN09 Nikolett Ásványi R 0
HUN03 Tünde Görgényi R 0
HUN01 Zsolt Kránitz R 0
HUN04 Enikö Beöthy R 1
HUN10 Ariel Mihály R 0
HUN11 Máté Eszenyi R 0
HUN12 Anna Laki R 0
HST26 Tamara Csilla Bellusz R 0
China U21
Number Name Sex Position Score
CHN26 Siying Wang D 1
CHN10 Xin Yao A 3
CHN11 Shuaitan Hu A 1
CHN04 Qiufang Wei A 0
CHN06 Yuran Fu A 6
CHN12 Linpeng Zhu D 6
CHN19 Litian Cao D 1
CHN16 Yan Gao D 1
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN08 Qiurui Wu R 0
CHN09 Bingwei Jiang R 0
CHN13 Jiadong Liu R 0
CHN14 Jinqiang Zhai R 0
CHN20 Xiaoyuan Wang R 0
CHN24 Jiao Ma R 0
CHN33 Zhixing Wang R 0
CHN22 Yahao Luo R 1

Top scorers