China
42
8
Macau China
    • 1st Aug 2019
    • 13:30
Time (minutes)0
China0
Macau China0
0 40
MinuteMin Info Score 42 - 8Score
2 score China - Jing ZHAO [CHN02] (Long) [1 - 0]
3 score China - Dongjie ZHANG [CHN11] (Long) [2 - 0]
5 score China - Xin LI [CHN05] (Free pass) [3 - 0]
6 score China - Yongbin YANG [CHN16] (Running in shot) [4 - 0]
7 score China - Jing ZHAO [CHN02] (Running in shot) [5 - 0]
8 score China - Jing ZHAO [CHN02] (Running in shot) [6 - 0]
8 score Macau China - Meng Heng WONG [MAC19] (Penalty shot) [6 - 1]
9 score China - Qing WANG [CHN03] (Medium) [7 - 1]
9 score China - Dongjie ZHANG [CHN11] (Near) [8 - 1]
10 comment end first quarter, score 8-1 in favour of China
10 score China - Xiaoxi CHEN [CHN07] (Medium) [9 - 1]
12 score China - Yongbin YANG [CHN16] (Running in shot) [10 - 1]
13 score Macau China - Meng Heng WONG [MAC19] (Penalty shot) [10 - 2]
14 score China - Dongjie ZHANG [CHN11] (Near) [11 - 2]
14 score China - Dongjie ZHANG [CHN11] (Medium) [12 - 2]
15 score China - Qing WANG [CHN03] (Medium) [13 - 2]
16 score China - Qing WANG [CHN03] (Medium) [14 - 2]
16 score Macau China - Io Kei CHEK [MAC33] (Long) [14 - 3]
19 score China - Fei XIAO [CHN17] (Long) [15 - 3]
19 score Macau China - Chi On HO [MAC20] (Free pass) [15 - 4]
20 comment Half time: 15 - 4 in favour of China.
20 substitution China - Jingyi YIN [CHN04] substituted Qing WANG [CHN03]
20 substitution China - Jingyuan SUN [CHN15] substituted Fei XIAO [CHN17]
20 substitution Macau China - Io Un LO [MAC99] substituted Meng Heng WONG [MAC19]
20 substitution China - Qing WANG [CHN03] substituted Xiaoxi CHEN [CHN07]
21 score China - Xi WANG [CHN14] (Medium) [16 - 4]
21 substitution Macau China - Chon Kit MAK [MAC06] substituted Ka U CHAO [MAC05]
21 score China - Jing ZHAO [CHN02] (Free pass) [17 - 4]
21 score China - Qing WANG [CHN03] (Long) [18 - 4]
22 score China - Jingyi YIN [CHN04] (Medium) [19 - 4]
22 substitution Macau China - Seng Lam AO [MAC21] substituted Chi On HO [MAC20]
22 score China - Xin LI [CHN05] (Long) [20 - 4]
23 score China - Qing WANG [CHN03] (Medium) [21 - 4]
24 score China - Jing ZHAO [CHN02] (Long) [22 - 4]
24 score China - Yongbin YANG [CHN16] (Long) [23 - 4]
25 score China - Jingyi YIN [CHN04] (Running in shot) [24 - 4]
25 substitution Macau China - Hou Kong LENG [MAC08] substituted Io Kei CHEK [MAC33]
25 score Macau China - Hou Kong LENG [MAC08] (Medium) [24 - 5]
26 score China - Qing WANG [CHN03] (Medium) [25 - 5]
26 score China - Xin LI [CHN05] (Medium) [26 - 5]
26 score China - Jingyi YIN [CHN04] (Medium) [27 - 5]
27 score Macau China - Choi I TANG [MAC01] (Medium) [27 - 6]
28 score China - Dongjie ZHANG [CHN11] (Medium) [28 - 6]
28 score China - Jingyi YIN [CHN04] (Medium) [29 - 6]
29 score China - Xin LI [CHN05] (Running in shot) [30 - 6]
30 comment end of third quarter, score 30-6 in favour of China
30 substitution Macau China - Iok Kun CHEANG [MAC26] substituted Chi Cheng AU [MAC12]
30 substitution China - Yuran FU [CHN06] substituted Xin LI [CHN05]
30 score China - Qing WANG [CHN03] (Medium) [31 - 6]
31 score China - Qing WANG [CHN03] (Running in shot) [32 - 6]
31 score China - Yuran FU [CHN06] (Medium) [33 - 6]
33 score China - Xi WANG [CHN14] (Running in shot) [34 - 6]
33 score China - Dongjie ZHANG [CHN11] (Medium) [35 - 6]
34 score China - Jing ZHAO [CHN02] (Medium) [36 - 6]
34 score Macau China - Weng Si SIO [MAC03] (Medium) [36 - 7]
34 score China - Xi WANG [CHN14] (Penalty shot) [37 - 7]
35 score China - Jing ZHAO [CHN02] (Medium) [38 - 7]
36 score China - Jing ZHAO [CHN02] (Medium) [39 - 7]
36 score China - Xi WANG [CHN14] (Running in shot) [40 - 7]
37 score China - Xi WANG [CHN14] (Medium) [41 - 7]
38 score China - Jingyuan SUN [CHN15] (Running in shot) [42 - 7]
38 score Macau China - Hou Kong LENG [MAC08] (Near) [42 - 8]
40 comment End of the game: 42 - 8 in favour of China.
China
Number Name Sex Position Score
CHN11 Dongjie Zhang A 6
CHN17 Fei Xiao A 1
CHN02 Jing Zhao A 8
CHN07 Xiaoxi Chen A 1
CHN14 Xi Wang D 5
CHN16 Yongbin Yang D 3
CHN03 Qing Wang D 8
CHN05 Xin Li D 4
RESERVES
Number Name Sex Position Score
CHN04 Jingyi Yin R 4
CHN06 Yuran Fu R 1
CHN15 Jingyuan Sun R 1
CHN19 Litian Cao R 0
CHN20 Qi Wang R 0
CHN23 Shengsi Li R 0
CHN26 Siying Wang R 0
CHN34 Shuaitan Hu R 0
Macau China
Number Name Sex Position Score
MAC05 Ka U Chao A 0
MAC33 Io Kei Chek A 1
MAC12 Chi Cheng Au A 0
MAC01 Choi I Tang A 1
MAC19 Meng Heng Wong D 2
MAC20 Chi On Ho D 1
MAC03 Weng Si Sio D 1
MAC17 Hio Leng Lam D 0
RESERVES
Number Name Sex Position Score
MAC06 Chon Kit Mak R 0
MAC08 Hou Kong Leng R 2
MAC21 Seng Lam Ao R 0
MAC26 Iok Kun Cheang R 0
MAC99 Io Un Lo R 0

Top scorers